Tìm kiếm bài viết

Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/7/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 31-KH/ĐUCA thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt cho cán bộ, chiễn sĩ trong công an tỉnh về nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong Công an tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến rừng; phối hợp phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”; thực hiện hiệu quả chức năng thăm mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…trên lĩnh vực nông nghiệp.

Yêu cầu thực hiện kế hoạch phải đảm bảo nghiêm tức, đồng bộ, tạo sự bảo vệ gắn kết giữa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; có sự phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với các sở, bn, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công đối với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố được giao tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể hóa thành Chương trình hành động của đơn vị, địa phương mình để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kì hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Công an tỉnh để tổng hợp. Giao phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng và các đơn vị liên quan giúp Đảng ủy Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguồn: Congankontum.gov.vn

 

Đọc tiếp...

Bình Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả trên thực tế Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;  Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững ngành lâm nghiệp;Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng; lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; mua, bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản;săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dãtrái pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật về công tác bảo vệ và pháp triển rừng.

Yêu cầu đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian đến. Xác định trách nhiệm quản lý của người đứng đầu chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã; trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng của các sở, ngành liên quan, của lực lượng kiểm lâm và của các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; Việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW là trách nhiệm chung của mỗi đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức của các cấp, các ngành, địa phương; nội dung quán triệt phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW; Việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, các ngành, địa phương, chủ rừng và nhân dân. Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm.

Trên cơ sở nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chủ rừng có trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hằng năm trên địa bàn quản lý. Các cấp, các ngành, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hoàn thành trong quý II năm 2017. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tình hình thực tế của từng địa phương để tiến hành tổ chức và triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch này đạt kết quả tốt, có sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả cho Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ chức, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Nguồn: http://ubndbinhdinh.vn

 

Đọc tiếp...

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Theo thông tin từ Tổng cục Môi trường, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo Chỉ thị, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ như hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ đối với việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt nội dung về đánh giá tác động đến đa dạng sinh học đối với các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, dự án cải tạo rừng tự nhiên và các dự án chuyển đổi rừng sang các mục đích khác theo các quy định hiện hành...

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm tăng cường tranh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm bảo vệ rừng; nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất sửa đổi thống nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học; nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng; thúc đẩy việc gia nhập Diễn đàn khoa học - chính sách Liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) nhằm mở rộng hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có hệ sinh thái rừng…

Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường đã dự thảo Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Dự thảo Chương trình bao gồm một số nhiệm vụ chính như nghiên cứu, đề xuất sửa đổi thống nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản và Luật Đa dạng sinh học; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm bảo vệ rừng; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường năng lực; điều tra, đánh giá hiện trạng rừng tại các vùng đất ngập nước của Việt Nam nhằm duy trì, bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững về đa dạng sinh học; tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ quản lý đa dạng sinh học...

Nguồn: http://www.baotainguyenmoitruong.vn

 

Đọc tiếp...

Lai châu: Chăm sóc rừng như nương rẫy của mình

     Nhiều năm qua, nguồn thu nhập từ chính sách chi trả dịch vụ rừng đã giúp cho cuộc sống của bà con DTTS ở huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu ngày một khá khấm hơn.

     Được lợi từ rừng nên bà con ai cũng chăm sóc rừng như nương rẫy nhà mình. Riêng năm 2013, xã Pú Đao là xã có độ che phủ rừng tốt nhất huyện đạt hơn 5.000ha.

     Trưởng bản Nậm Đoong (xã Pú Đao) Giàng A Lù chia sẻ: Từ ngày nguồn thu từ chính sách chi trả dịch vụ rừng (năm 2012) tương đương với thu nhập hằng năm của bà con từ nương rẫy (7-10 triệu đồng/năm/hộ), bà con trong bản đã coi rừng như diện tích nương rẫy của nhà mình. Anh Vừ A Lử (bản Ma Sang, xã Nậm Pì) vui vẻ cho biết: “Gia đình mình nhận được khoản tiền này từ năm 2012 là 7 triệu đồng và 2013 là 12 triệu. Nhờ có khoản tiền này mà mình dựng được chuồng trại để chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò”.

     Ông Chá A Thứ - Chủ tịch xã Pú Đao chia sẻ: “Là một xã vùng cao, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 52%, thu nhập bình quân của bà con từ ngô, sắn trung bình chỉ đạt mức 10 triệu/năm thì nguồn thu từ dịch vụ rừng là một khoản tiền khá lớn đối với bà con. Vì thế, 100% các hộ dân trong xã ký cam kết bảo vệ rừng. Đều đặn hằng tháng, 4 tổ đội xung kích (mỗi tổ có từ 10-12 người) của 4 bản tổ chức đi tuần tra rừng, phát dọn cỏ dại, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hại đến rừng. Nhờ đó mà diện tích rừng được bảo vệ nghiệm ngặt”.

     Việc bảo vệ tốt các khu rừng phòng hộ ở Nậm Nhùn nói riêng và Lai Châu nói chung có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước cho các công trình trọng điểm của quốc gia như các Thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình...

     Ông Nguyễn Văn Triệu - Phó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn cho hay: Toàn huyện hiện có 4.176 hộ nhận khoán bảo vệ 73.682ha rừng. Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại hiệu quả thiết thực, từ năm 2012 đến nay, huyện đã tổ chức được 21 hội nghị tuyên truyền cấp xã cho trên 500 lượt cán bộ xã; 187 cuộc họp thôn bản cho trên 4.500 lượt hộ dân. Ngoài ra, huyện đã xây dựng được 39 biển tuyên truyền khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng ở các khu rừng các xã, thị trấn; phát tờ tranh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới các bản, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của các hộ trong việc tuần tra, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi gây hại đến rừng./.

Nguồn: Báo Nông thôn Ngày nay

 

Đọc tiếp...

Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa Ninh Thuận với các tỉnh lân cận

Ngày 06/9/2014, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2010-2014) thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Ninh Thuận với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Khánh Hòa. Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;  Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại diện: Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Tổng cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh liên quan.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế đã được ký kết từ năm 2010 đến nay, xác định giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Quy chế.

Tại phần phát biểu trước Hội nghị, Ông Cao Chí Công đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Ninh Thuận trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Việc này có ý nghĩa đột phá trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các cấp/ngành của 04 tỉnh vùng giáp ranh để cùng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế trong vùng. Tuy nhiên, Ông cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững để vừa đảm bảo phát triển kinh tế và an sinh xã hội, vừa giữ vững môi trường sinh thái.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng./.

 

Nguồn: Cục Kiểm Lâm

Đọc tiếp...

Giải thể công ty lâm nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài

         Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30 - NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/3/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Một trong những nội dung chính của Chương trình, kế hoạch là tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, các công ty nông, lâm nghiệp tiếp tục rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với phương hướng được sắp xếp; tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính đã được xác định. Các công ty tiếp tục duy trì phát triển phải đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp; giải thể các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, quy mô nhỏ không cần thiết giữ lại.

         Cổ phần hóa các công ty nông nghiệp

        Cụ thể, sẽ tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với các công ty nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

          Thực hiện cổ phần hóa các công ty nông nghiệp; trong đó, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (từ 65% vốn điều lệ trở lên) đối với công ty nông nghiệp trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc. Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần nhà nước đối với công ty nông nghiệp trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây hàng năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; công ty giống cây nông nghiệp, giống chăn nuôi, giống thủy sản.

         Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu của công ty và của người dân trong vùng với công nghiệp chế biến và thị trường.

         Cùng với đó là giải thể các công ty kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; các công ty thực hiện khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm; các công ty quy mô nhỏ không cần thiết phải giữ lại.

         Giải thể công ty lâm nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài

        Đối với Công ty lâm nghiệp, sẽ tiếp tục duy trì, củng cố phát triển các công ty lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp đối với các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững. Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng xen kẽ trong địa giới công ty thì nhà nước bảo đảm kinh phí để bảo vệ, phát triển rừng theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm.

          Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất chưa được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và chưa được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững. Ngoài nhiệm vụ công ích, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; được huy động các nguồn tài chính phục vụ bảo vệ, phát triển rừng; được tận dụng sản phẩm từ rừng theo quy chế quản lý rừng. Các công ty lâm nghiệp không chuyển thành đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích được thì chuyển thành Ban quản lý rừng (đơn vị sự nghiệp có thu).

           Ngoài ra, sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu là rừng trồng, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ 65% trở lên. Nhà nước không nắm giữ cổ phần đối với công ty lâm nghiệp sản xuất giống cây lâm nghiệp.

          Đồng thời, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật, nhằm gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu của công ty và của người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản và thị trường.

          Giải thể các công ty lâm nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài; các công ty thực hiện khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm làm ra; các công ty có quy mô nhỏ không cần thiết phải giữ lại.

            Đổi mới cơ chế quản lý đất, rừng

           Theo kế hoạch, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất. Cụ thể là đổi mới nội dung, hình thức quản lý sử dụng đất trong các công ty nông, lâm nghiệp theo hướng Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đối với đất rừng phòng hộ, đất các công ty nông lâm nghiệp sử dụng để thực hiện nhiệm vụ công ích, không phục vụ kinh doanh, đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc diện miễn nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

           Nhà nước cho thuê đất đối với diện tích đất nông, lâm nghiệp giao cho các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh; diện tích vượt hạn mức được giao không thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; đất của công nhân viên chức thuộc diện dôi dư hoặc thôi việc đang nhận giao khoán...

          Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý rừng như thực hiện  giao rừng tự nhiên gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trữ lượng giàu và trung bình; thực hiện nhiệm vụ công ích theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất nhưng chưa được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, chưa được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững và đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo có khả năng phục hồi trong thời gian chưa  khai thác...

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Đọc tiếp...

Lạng Sơn: Tái cơ cấu công ty lâm nghiệp - nâng cao hiệu quả kinh tế rừng

Công ty lâm nghiệp Đình Lập, tiền thân là Lâm trường Đình Lập, trước đây vốn được coi là một trong những lâm trường sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất nhì trong khu vực miền núi phía Bắc. Thế nhưng, trong những năm gần đây lợi nhuận của Công ty liên tục giảm sút, thậm chí năm 2013 lợi nhuận là con số âm. Báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh trong tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Đình Lập thừa nhận: một trong những khó khăn lớn nhất của Công ty trong thời điểm này là diện tích rừng trong độ tuổi khai thác đã suy giảm nhiều, trữ lượng gỗ không đáng kể, diện tích có rừng chủ yếu là rừng non. Điều này phản ánh thực trạng hoạt động của Công ty trong những năm qua, kể cả từ khi chuyển đổi từ Lâm trường sang Công ty TNHH MTV sản xuất vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khai thác rừng trồng từ những năm trước đây. Chưa có sự chuyển biến thực sự về chất tính đến tháng 3/2014, Công ty mới chỉ đủ khả năng trả lương cho công nhân đến tháng 9/2013. Có nghĩa là hơn nửa năm, công nhân của Công ty không có thu nhập.

Không giống như Công ty Lâm nghiệp Đình Lập, Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình vẫn có tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh. Thậm chí mức lương của công nhân Công ty trong năm 2013 còn đạt 3,2 triệu đồng/tháng, vượt 6,6% kế hoạch. Thế nhưng lợi nhuận của Công ty vẫn cơ bản là khai thác gỗ và nhựa thông trồng từ những năm trước đây. Và, cứ theo quy luật, chu kỳ kinh doanh của rừng, thì cũng đến lúc Công ty khó khăn khi bước vào khoảng lặng như Công ty Lâm nghiệp  Đình Lập. Trong khi đó, những tranh chấp, lấn chiếm đất đai vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Năm 2012, do bức xức về cách làm giao khoán của cán bộ Công ty, một số người dân thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch đã chặt phá 15,3ha rừng thông của Công ty.

Thời gian gần đây vẫn tồn tại tình trạng nhổ rừng trồng mới tại Đông Quan, Sàn Viên. Tình trạng chích trộm nhựa thông, tự ý khai thác rừng của Công ty vẫn diễn ra. Trước kia, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 1 nông trường và 12 lâm trường quốc doanh. Trong đó có 7 lâm trường và 1 nông trường thuộc tỉnh quản lý. Thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh, tỉnh đã ra quyết định giải thể 5 lâm trường và 1 nông trường quốc doanh. Chuyển đổi 2 lâm trường còn lại thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình. Qua đánh giá của các đoàn kiểm tra Trung ương, thì Lạng Sơn đã triển khai tốt và thực hiện đúng quy định về sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập sau khi chuyển đổi từ lâm trường sang Công ty Lâm nghiệp và từ Công ty Lâm nghiệp sang Công ty TNHH MTV đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hai công ty đã lập và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực tìm hướng đi mới của doanh nghiệp.

Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế hoạt động của 2 công ty này, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ: bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chủ yếu mới là hình thức, chưa có sự thay đổi căn bản về cơ chế quản lý và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, chưa gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ nên hiệu quả kinh doanh thấp. Tỷ suất lợi nhuận trên đồng vốn đầu tư và trên 1 ha diện tích đất rừng được giao quá thấp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng còn nhiều hạn chế; tình trạng tranh chấp rừng và đất rừng giữa doanh nghiệp với các hộ dân, tình trạng khai thác gỗ, đặc biệt là khai thác nhựa thông trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Doanh thu chủ yếu của hai Công ty là khai thác gỗ và nhựa thông là sản phẩm rừng trồng của Lâm trường trước đây.

Đặc biệt là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập không quản lý được sản phẩm nhựa thông, cho dân tự do khai thác; công tác trồng rừng và chăm sóc rừng mới chỉ tập trung vào cây thông, chưa mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những tập đoàn loài cây khác, có chu kỳ sinh trưởng nhanh hơn, có hiệu quả kinh tế hơn; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có chiều hướng giảm dần; đời sống cán bộ, công nhân viên gặp nhiều khó khăn; công ty giao khoán đất cho dân nhưng còn buông lỏng, không quản lý được hợp đồng giao khoán.

Xét trên diện rộng, những yếu kém trên không chỉ ở riêng các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh mà tương đối phổ biến trên cả nước. Những hạn chế này đã được Nghị quyết số 30, Bộ Chính trị ngày 12/3/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp chỉ rõ. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBDN tỉnh đã chỉ đạo, trong đó có những định hướng quan trọng: các công ty phải kiểm điểm, đánh giá lại việc chuyển đổi từ Công ty Lâm nghiệp sang Công ty TNHH một thành viên để đề xuất hình thức tổ chức sản xuất mới hiệu quả hơn theo Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Phải xác định rõ loại hình doanh nghiệp theo hướng đa dạng hoá vốn sở hữu, thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư, nhiều hình thức hợp tác liên kết, chú trọng các đối tác có tiềm lực tài chính và khoa học - kỹ thuật, có khả năng khai thác thị trường. Phải xác định được chiến lược kinh doanh của công ty và xây dựng thành Đề án phát triển sản xuất kinh doanh có tính toán đến khả năng trồng, khai thác, chế biến, xác định được sản phẩm chủ lực, thị trường tiêu thụ và nhu cầu sử dụng đất. Mỗi công ty phải trở thành cơ sở chủ đạo về sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp; hỗ trợ khoa học-công nghệ trong sản xuất lâm nghiệp; chế biến lâm sản của vùng kinh tế lâm nghiệp Lộc Bình-Đình Lập... UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo và giao cho các ngành hữu quan tham mưu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Lợi thế, tiềm năng về kinh tế lâm nghiệp đã được tỉnh xác định, nhưng những tiềm năng đó chỉ có thể được phát huy khi đất rừng được sử dụng một cách có hiệu quả.

 

Nguồn: Báo Lạng Sơn

 

Đọc tiếp...

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ nguồn

           Trong thời gian từ 27 - 29/12/2013, tại Hà Nội, Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam” đã tổ chức Khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ nguồn (TOT).

         Tham dự khóa đào tạo là các học viên đến từ Tổng cục Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng và một số chủ rừng trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Yên Bái.  

           Mục tiêu của khóa học là nâng cao năng lực cho các học viên về lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Sau khóa học, mỗi học viên sẽ giải thích/phân tích được những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn trong quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng để hướng dẫn/tập huấn cho người dân đồng thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động quản lý rừng.    

           Đây là khóa tập huấn lần thứ 4, trước đó, Dự án đã tổ chức các khóa tập huấn tại Hòa Bình, Nghệ An và Kon Tum.

Khuất Thị Lan Anh – Vụ Sử dụng rừng

 

Đọc tiếp...

Kỷ niệm 54 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam: Điểm sáng về giữ, bảo vệ rừng

Năm 2013 ghi nhận nhiều thành tích quan trọng của ngành lâm nghiệp. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt cao kỷ lục...

Xuất khẩu lâm sản đạt kỷ lục

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, mặc dù được dự báo tình hình xuất khẩu năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ năm nay khá ấn tượng, đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua với 5,1 tỷ USD, tăng 18,6% so với kế hoạch và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (mây, tre, cói, thảm…) ước đạt 224 triệu USD, đạt 74,6% kế hoạch và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2012. Đây là tín hiệu tốt đối với ngành chế biến gỗ Việt Nam, góp phần giúp ngành nông nghiệp khẳng định vị trí “trụ đỡ” của nền kinh tế trong gian khó.

Về công tác thực hiện phí môi trường rừng, đến nay, 36 tỉnh có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai chính sách chi trả DVMTR, trong đó 31 tỉnh đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để triển khai chính sách và tiếp nhận tiền DVMTR. Tính đến 31.10, cả nước đã thu được 875 tỷ đồng tiền chi trả DVMTR, trong đó, quỹ trung ương thu được 724 tỷ đồng, vượt kế hoạch thu năm 2013 (101%); quỹ tỉnh thu 151 tỷ đồng. Quỹ trung ương đã giải ngân cho các tỉnh 462 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa giải ngân là do một số tỉnh chưa thành lập quỹ để tiếp nhận.

Ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp nhận định, lâm nghiệp là lĩnh vực đầu tiên trong ngành nông nghiệp hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành. Theo đó, lâm nghiệp đang được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững và đem lại giá trị vật chất ngày càng cao cho người trồng và bảo vệ rừng. Trong năm 2013, đã có 4/7 chỉ tiêu về phát triển rừng bằng và vượt mức kế hoạch; 7/7 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Tập trung xử lý điểm nóng

Năm 2013, thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn ở nhiều nơi nên công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cũng được Tổng cục Lâm nghiệp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Tổng cục chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCCCR năm 2013; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình bảo vệ rừng và PCCCR tại một số tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; củng cố, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ báo cháy và trạm viễn thám, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành...

Đặc biệt, ngành đã chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết các điểm nóng về phá rừng và tụ điểm cất trữ lâm sản trái phép ở Tà Xùa (Sơn La), Văn Bàn (Lào Cai), Sơn Động (Bắc Giang), Yên Tử (Quảng Ninh) và một số tụ điểm buôn bán lâm sản trái pháp luật tại các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Kạn... Do vậy, các vụ vi phạm giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012.

Công tác PCCCR cũng có nhiều chuyển biến tích cực, giảm nhiều về số vụ vi phạm cũng như diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm 2012. Tính đến hết tháng 10, cả nước xảy ra 230 vụ cháy rừng, giảm 153 vụ so với cùng kỳ năm 2012, thiệt hại 903ha (cùng kỳ năm 2012 là 1.321ha). Số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng giảm là do hầu hết các vụ cháy đều được phát hiện và dập tắt kịp thời.

Cũng theo ông Ngãi, mục tiêu trọng tâm năm 2014 của ngành là tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành, đảm bảo mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, trong đó nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, DVMTR; tăng giá trị sản xuất bình quân năm; góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân...

Nguồn: Nông thôn ngày nay

 

Đọc tiếp...
Tìm thấy 96 bài viết.