CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến các cơ quan, đơn vị về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cập nhật ngày : 11/05/2020 04:15

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến các cơ quan, đơn vị về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

File đính kèm:  Du thao sua doi Dieu 3 QD TTg 28.2017 29.04.2020.doc