CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thông báo tuyển dụng nhân sự Thông báo số 15/TB-DA

Cập nhật ngày : 15/08/2019 05:49

Thông báo Tuyển dụng nhân sự cho Dự án "Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam" do Chính phủ Đức tài trợ (giai đoạn 2).

Tải thông báo tại tài liệu đính kèm

File đính kèm:  15-TB-DA Thong bao tuyen dung.pdf