Thông tư số 08 /2009/TT-BNN, hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Cập nhật ngày : 26/05/2010 04:28

File đính kèm:  bonongnghiep26.02.09.doc