CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Kế hoạch bảo tồn Gấu ở Việt Nam đến năm 2030"

Cập nhật ngày : 04/04/2020 03:12

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng “Kế hoạch bảo tồn gấu  ở Việt Nam đến năm 2030”.

Để có đủ cơ sở hoàn thiện Kế hoạch hành động nêu trên trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động nêu trên,

Bản Dự thảo Kế hoạch hành động được đăng tải trên Website: http://tongcuclamnghiep.gov.vn.

Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại/fax: 024. 38489951, Email: hiepnguyen.kl@gmail.com trước ngày 20/04/2020 để tổng hợp hoàn thiện./.

File đính kèm:  Gấu.zip