CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật ngày : 16/08/2019 02:34

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp được giao xây dựng Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Để đảm bảo ban hành Thông tư đúng quy trình thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thời gian ban hành, Tổng cục Lâm nghiệp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Chi tiết Dự thảo Thông tư kèm theo./.

File đính kèm:  TT cháy.zip