CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuấn kỹ thuật quốc gia

Cập nhật ngày : 31/03/2021 05:18

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn quản lý, xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Tổng cục lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tại file kèm theo./.

File đính kèm:  DT Tiêu Chuẩn đăng mạng.docx