CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 13/06/2018 03:36

Chi tiết tại tài liệu kèm theo./.

File đính kèm:  Dự thảo thông tư Giống.zip