CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 27/12/2019 09:46

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3893/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2017, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng dự thảo 02 tiêu chuẩn và 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Tiêu chuẩn: Giống cây Lâm nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) - Phần 4: Các giống Mắc ca;
  2. Tiêu chuẩn: Giống cây lâm nghiệp – Hạt giống – Yêu cầu kỹ thuật chung;
  3. Quy chuẩn kỹ thuật: Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ;
  4. Quy chuẩn kỹ thuật: Chế phẩm bảo quản gỗ.

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm nội dung đăng tin và dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 28/2/2019 về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

File đính kèm:  Du Thao.rar